, , , ,

Binjakëzimi me shkollën 9-vjeçare të fshatit Bilçë

/
Në kuadër të binjakëzimit të shkollave të qarkut Berat…