Aktivitet në Javën e Lëndëve Fetare

Në vrazhdën e aktiviteteve në javën e lëndëve fetare, u zhvillua mini programi i gjuhes arabe ku u fillua me leximin e shkurtër të disa ajeteve nga kur`ani, konkursi midis nxënësve. Ndër to  më të bukurat ishin skeci dhe dialogu i bërë nga nxënësit në gjuhën arabe.