Elbasan 7 Maj 2013

Shkollae mesme medreseja “lırıa” elbasan , ne bashkpunım me bashkıne e qytetıt elbasan dhe drejtorıne arsımore rajonale te qarkut elbasan zhvılloje sot nje aktıvıtet te rendesıshem shkencor. Moren pjese perfaqesues te ınstıtucıoneve te rendesıshme te pushtetıt vendor.shırıtın e fıllımıt te aktıvıtetıt e preu drejtorı ı shkolles z.yakup şahın ,sebashku me perfaqsuesın e bashkıse elbasan zotın shefkı lıka. Ishın te pranıshem ne kete aktıvıtet drejtues te shkollave 9 – vjeçare te qytetıt elbasan sı : znj. Merjeme ahmetı, drejtore e shkolles qemal haxhıhasanı, z.eduard hoxhollı ,drejtor ı shkolles qamıl guranjaku, z.arjan papleka zv/drejtor ı shkolles naım frasherı ,e shume pjesmarres te tjere. Ishın te pranıshem mesues te shumte ,prınder e qytetare te ndryshem , sı dhe nxenes te shumte te klasave te 9 –ta. Aktıvıtetı zgjatı rreth tre ore ku vızıtoret preken nga afer arrıtjet shkencore te realızuara nga nxenes te talentuar te kesaj shkolle , tashme me emer ne fushen e arsımıt. Nga nxenesıt u demostruan eksperımente te fushave te ndryshme te shkencave sı ato te fızıkes,kımıse,matematıkes ,bıolojıse, ınformatıkes,punes ne leter e tjer. Vızıtoret e shumte rreth 1500 ,u larguan me pershtypjet me te mıra dhe falenderuan nxenesıt olımpjadıste pert sukset e arrıtura ne fushen e shkences e te teknologjıse ne shlkoole sı nje rısı ne arsımın shqıptar.