Medreseja e Tiranes

Fondacioni SEMA është themeluar dhe ka filluar aktivitetin e vet, në korrik të vitit  1994. Fondacioni ynë ka profil arsimor dhe kulturor. Ai  zhvillon veprimtarinë e vet sëbashku me Komunitetin Musliman të Shqipërisë. Fondacioni në fushën arsimore financon dhe drejton zhvillimin arsimor të shkollave të mesme medrese `Liria`-Cërrik, `Hafiz Ali Korça`-Kavajë, si dhe ciklin e kl. V-VIII dhe atë të mesëm, në medrese `H.Mahmud Dashi`-Tiranë, Medreseja `Vexhi Buharaja`Berat, Medreseja `Korçës` Korçë. Niveli dhe cilësia arsimore e arritur në shkollat tona, ka bërë që të fitojë simpatinë e popullit shqiptar, dhe të drejtuesve zyrtarë.

Një nxënës që arrin rezultate të larta  në shkollë, i cili të pajiset me një personalitet të shëndoshë, i integruar në sistemet arsimore të vendeve të zhvilluara, një përvetësuar i vlerëave morale shpirtërore dhe kombëtare, respektues i vlerave njerëzore, një shkollë që edukon një individin e së ardhmes