Ministacioni Metereologjik I Medresesë

Në ministacion kryhen 5 matje atmosferike të motit në çdo moment. Matja e gjashtë nuk kryhet sepse nuk eshtë lidhur aparati I shpejtësisë së erës. Të dhënat regjistrohen në bllokun e shënimeve I cili qëndron në kabinë. Cilido nxënës do të jetë I aftë të kryej detyrën e sinoptikanit. Ai duhet të zgjidhet mbi bazën e konkurimit midis nxënësve që kanë dëshirë. Matjet duhen kryer dy herë në ditë, një në orën 7 dhe tjetra në orën 14 dhe gjithmonë pas shiut. Ministacioni nxjerr tregues të saktë për motin ,nisur nga ky fakt, mirë do të ishte që këto të dhëna, të raportoheshin në njerën nga mediat vizive.