Seminari “Metodat e Mësimdhënies” në medresenë e Korçës

Ditën e shtunë, Medreseja e Korçës mikpriti mësues të lëndëve shkencore të cilët japin mësim në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme në Korçë. Ata ishin pjesmarrës në një seminar në lidhje me metodat e mësimdhënies. Në pjesën e parë të seminarit, ishte shefi i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze Z. Mahmut Terci i cili foli për metoda të mësimdhënies. Pas një koktejli të shkurtër, seminari u vazhdua në tre grupe: mësuesit e Matematikës, mësuesit e Fizikës dhe mësuesit e Kimisë dhe Biologjisë. Gjatë kësaj pjese të seminarit, mësuesit e shkollës tonë shpjeguan metodat dhe taktikat që ata përdorin gjatë mësimdhënies. Një rëndësi e veçantë iu kushtua edhe përdorimit të tabelës interactive gjatë dhe integrimit të përdorimit të saj me metoda të tjera.

Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (1) Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (2) Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (3) Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (4) Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (5) Seminari “Metodat e Mesimdhenies” ne medresene e Korces (6)