Si ta mësoni fëmijënme pastërtinë?

 Fëmijët dhe të rinjtë kanë dëshirë tëbëjnë pak rrëmujë në dhomën etyre. Por kur vjen koha për t’imbledhur gjërat e hapura, nuk shfaqet enjëjta performancë aktive. Çfarë duhet tëbëjmë? Si të mësojmë fëmijën të pastrojëdhomën e tij?

Zgjidhja e problemit qëndron në ven-dosjen e një marrëdhënieje të shëndoshëme fëmijën, sipas adresës “Ehow”. Edhepse rrëmuja mund të jetë zgjedhja e tyre,ato duhet të mësohen me pastërtinë dherregullat.

Ja 7 rregulla të arta në mësimin efëmijëve  me pastërtinë:

1. Shprehini qartë mendimet tuaja.Shpjegojani fëmijës në mënyrë të hollë-sishme mënyrën se si bëhen punët.Tregojini atij se ashtu si vendet tjera edheshtëpia ka një rregull, i cili duhet të ruhet.

2. Tregohuni seriozë: nëse bënilëshime atëherë fëmija nuk do t’i marrëseriozisht këshillat që i keni dhënë.

3. Vlerësoni hapat pozitivë të ndër-marrë nga fëmija në rrugën  e rregullit:bërtitjet dhe ngritjet e vazhdueshme tëzërit do ta ftohin më shumë nga kjo punë.

4. Edhe pse pastrimi dhe vendosja erregullit nuk janë zbavitëse: tregojinifëmijës se është i domosdoshëm shpëtiminga papastërtitë dhe rrëmuja.

5. Flisni me fëmijën rreth daljes sëbaktereve, insekteve dhe minjve në rastetkur shtëpia nuk pastrohet. Kjo do tëndihmojë që ai të mos ndihet rehat në njëambient të pisët.

6. Shpjegojini fëmijës avantazhet erregullit dhe pastërtisë. Si p.sh. gjetjamenjëherë e diçkaje, rregullimi i saj nërastet kur vjen ndonjë shok, etj.

7. Krijoni një program pastrimi. Kjolistë duhet t’i kujtojë fëmijës punën qëduhet të bëjë, kur dhe si dhe në këtëmënyrë do ta mësojë atë me rregullin epastërtinë.