Sjellja e fëmijëve ndaj prindërve

Mënyra jonë familjare në shumëçka është larguar nga dispozitat islame dhe në familjet tona janë futur sjell-je dhe dukuri joislame. Janë përhapur shar-jet. ofendimet. paturpësia. shfrenimi. çoroditja. mosrespekti dhe imoraliteti. Në mënyrë të veçantë sot ndihet kriza e rëndë morale.

randaj. për t’i ruajtur të rinjtë nga këto cilësi negative. duhet t’i edukojmë me frymën e fesë Islame. Faktorët që ndikojnë për sjellje jo të mirë në familje janë alkooli. droga dhe varfëria. joedukimi. mungesa e edukatës fetare etj.

Psikologët thonë se “devijimi i të rinjve shfaqet në disa forma. sikurse janë: konsum-imi i pijeve dehëse. droga. vjedhja. etj. Këto gjëra e çojnë një të ri madje edhe deri tek ushtrimi i dhunës ndaj prindërve.

Shumë prindër konsiderojnë se fëmijët e tyre. që nuk sillen si duhet. janë një sprovë nga Zoti. Ndërkaq ata sikur harrojnë se janë vetë ata që mbajnë përgjegjësinë. sepse nuk i kanë edukuar si dhe sa duhet fëmijët.

Ndërkaq. një i ri që rritet në një familje me moral të lartë. ku nuk përdoren fjalë fyese. ku falet namazi dhe lexohet Kurani. nuk ka mundësi që të mos sillet mirë me prindërit e tij. Rëndësinë që i kushton Islami edukimit të rinisë në frymën fetare e kupto-jmë nga ky hadith: “Urdhëroni fëmijët tuaj. që të falin namazin kur të jenë V vjeç… “