Universiteti Hëna e Plotë Bedër paiset me certifikaten e cilësisë ISO 9001: 2008

Një tjertër vlerësim për cilësinë që ofron Universiteti Hëna e Plotë Bedër. Pas përfundimit me sukses të procesit të akreditimit,  Universiteti Hëna e Plotë Bedër është paisur me certifikatën e cilësisë ISO 9001 : 2008 e cila është një  standard ndërkombëtar lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë. Ky stanrd është i zbatueshëm për çdo institucion që operon në aktiviteteve dhe sektorëtë të ndryshëm  të ekonomisë , përfshi këtu edhe arsimin. ISO 9001:2008 bazohet në tetë parimet e menaxhimit të cilësisë të cilat janë thelbësore për mirëfunksionimin e institucioni. Në rastet kur zbatohen plotësisht, këto parime mund të ndihmojë në përmirësimin e performancës dhe rritjen e cilësisë. Kjo certifikatë është një tregues i rëndësishëm i vlerësimit ndërkombëtar që i bëhet universitetit që vjen si një garanci për të gjithë ata që studiojnë në këto auditore por edhe studentët e ardhshëm si dhe prindërit e tyre.
 beder